Header Ads

 • Breaking News

  โครงสร้างหน่วยงาน

  โครงสร้างหน่วยงาน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

  หน่วยตรวจสอบภายใน      
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มนโยบายและแผน
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  9.  กลุ่มกฎหมายและคดี


  ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab