Header Ads

 • Breaking News

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  images

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน โดยดำเนินงานตามกรอบปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 

  DSC_0096

  วันที่   กรกฎาคม  2562  
  สพป.ลำปาง เขต 2  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2   โดยมี นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชต์  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุม  
  0000DSC_0118

  00000002DSC_0110

  - ประชุม​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน วันที่​ 11​ กรกฎาคม​ 2562​
  - ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV / DLIT)
  - ประชุมคณะกรรมการ​ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน​ตามมาตรฐาน วันที่​ 10​ กรกฏาคม​ ​2562​
  - ประชุม​คณะกรรมการ​พิจารณา​การเก็บเงินบำรุง​การศึกษา​และการระดมทรัพยากร วันที่​ 28 มิถุนายน​ 2562​
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง วันที่ 28 มิถุนายน 2562
  - ร่วมประชุมทางไกล เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่  26 มิถุนายน  2562
  - ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562
  - ประชุมติดตามผลความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2562
  -ประชุมการดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
  - ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency  Assessment : ITA)  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
  - ประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
  - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” วันที่ 29 เมษายน 2562
  - ประชุม​จัดารรงบประมาณ​ (งบพื้นฐาน)​ และแผนปฏิบัติการ​  ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562​วันที่​ 25​ เมษายน ​2562
  - ประชุม​คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่​ 25​ เมษายน ​2562
  - ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง วันที่ 5 เมษายน 2562
  - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 การจัดสวัสดิการภายใน สพป.ลำปาง เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562
  - ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1 มีนาคม 2562
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562


  ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab