Header Ads

 • Breaking News

  นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลสบปราบให้การต้อนรับ นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีน้ำใจ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  (วรรณพา ศรเจียงคำ : ภาพ/ข่าว)
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab