Header Ads

 • Breaking News

  โรงเรียนอนุบาลสบปราบจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลสบปราบจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดและผลกระทบจากโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะในการร่วมกันสร้างความตระหนักต่อการตรวจหา  การติดเชื้อเอชไอวีช่วยให้ผู้ติดเชื้อทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเองให้ได้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมห้องสมุด (การประกวดวาดภาพระบายสี, ประกวดออกแบบโปสเตอร์) จัดบอร์ดให้ความรู้ เดินรณรงค์ในเขตพื้นที่บริการ และกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
  (วรรณพา ศรเจียงคำ : ภาพ/ข่าว)
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab