• Breaking News

    การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8    นายทวีศักดิ์  วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ได้มาประเมินเด็กหญิงสุธาสินี  อรุณานนท์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
    หนังสือต่าง ๆ