• Breaking News

    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามกรอบแนวคิด ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกำหนดให้เชื่อมโยงกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  และเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งได้กำหนดความชัดเจนของผลผลิตและตัวชี้วัด  เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้บรรลุผลตามจุดเน้น ตัวชี้วัดความสำเร็จ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    หนังสือต่าง ๆ