• Breaking News

    อบรมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


    อบรมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    วันที่ 29 มิถุนายน 2563  สพป.ลำปาง เขต 2  อบรมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2  โดยมีนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
    หนังสือต่าง ๆ