• Breaking News

    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    หนังสือต่าง ๆ