• Breaking News

    การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด


    นายสมบูรณ์  สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด  ได้มาประเมิน        เด็กชายภูริพัฒน์  ตาอ้ายเทือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  ซึ่งเข้ารับการประเมินประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง (โสภา ภาพ/ข่าว)    หนังสือต่าง ๆ