• Breaking News

    การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด

     

    นางนภาพร  แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขัี้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด ได้มาประเมินโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเข้ารับการประเมินประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้้นฐาน คณะครู และผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง (โสภา ภาพ/ข่าว)

     


    หนังสือต่าง ๆ