Header Ads

 • Breaking News

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2


  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
  นายประพันธ์  รินพล
  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2

  นายไพโรจน์ วิเศษ
  รอง ผอ.สพป.ลำปางเขต 2


  นางชุลี  ตันทา
  ผอ.กลุ่มอำนวยการ

  นางวัชรา  แสงเจริญ
  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

  นางวันเพ็ญ  วงศ์สถาน
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

  นางปาณิศา  คมนัย
  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


  นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว
  ผอ.กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา  นางชื่นใจ  สอนสมบูรณ์
  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


  น.ส.รุ่งเรือง  ชูเจริญ
  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
  ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab