• Breaking News

  ทำเนียบผู้บริหาร


  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2


  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2

  นายประพันธ์  รินพล
  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2

  รอง ผอ.สพป.ลำปางเขต 2

  นางชุลี  ตันทา
  ผอ.กลุ่มอำนวยการ

  นางวัชรา  แสงเจริญ
  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

  นางวันเพ็ญ  วงศ์สถาน
  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

  นางปาณิศา  คมนัย
  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
  และประเมินผลการจัดการศึกษา


  นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว
  ผอ.กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา  นางชื่นใจ  สอนสมบูรณ์
  เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ ผ.อ.กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์
  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน


  นายพิทักษ์ ธาราณะ
  นิติกรชำนาญการ
  ผ.อ.กลุ่มกฎหมายและคดี

  หนังสือต่าง ๆ