• Breaking News

  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2
  Lampang Primary Education Service Area Office 2 
  ที่อยู่: 376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 
  โทรศัพท์: 054-284791-2
  โทรสาร: 054-28149-9
   E-MAIL:      -

  แผนที่ตั้ง


  หนังสือต่าง ๆ