• Breaking News

  กลุ่มนโยบายและแผน

  กลุ่มนโยบายและแผน

  นางวัชรา  แสงเจริญ
  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

  นางดวงจันทร์  สลีวงศ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  นางเพียงใจ  จันทิมา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  นางภิรญา  ธีระวุฒิพร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  นางสาวจิรดา  เขื่อนสุวงศ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  นางสุปราณี  อินต๊ะวงศ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  นายพงษ์พันธ์ุ  พรมพร้าว
  เจ้าพนักงานธุรการ  หนังสือต่าง ๆ