• Breaking News

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  การจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
          สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้จัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานบริหารจัดการขยะ ลด ลด เลิก การใช้พลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ระหว่าง สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดในวันประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา วันที่  8  มกราคม  2562  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 


  DSC_0096

  วันที่   กรกฎาคม  2562  
  สพป.ลำปาง เขต 2  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2   โดยมี นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชต์  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุม  
  0000DSC_0118


  0000003DSC_0117

  DSC_0066

  DSC_0073
  DSC_0079

  DSC_0081

  DSC_0083

  DSC_0085


  DSC_0096

  DSC_0097


  DSC_0101

  DSC_0111
  DSC_0133

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามและการประชุม อบรม สัมมนา มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา  หนังสือต่าง ๆ