• Breaking News

  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


  1. กลุ่มอำนวยการ

  2. กลุ่มนโยบายและแผน

  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล

  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  9.  กลุ่มกฎหมายและคดี

  10. หน่วยตรวจสอบภายใน  หนังสือต่าง ๆ