• Breaking News

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - ราชกิจจานุเบกษา

  พระราชบัญญัติ
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ-พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ-พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติสวัสดิการการศึกษาบุตร-2562
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติว่าด้วยว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

  พระราชกฤษฎีกา
  - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

  ระเบียบ
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียนสวัสดิการฯ-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-2-ปี-2560ฉบับที่2
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการจัดตั้ง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
  ว่าด้วยการตรวจราชการ  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๐
  ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน-การเก็บรักษาเงิน-การนำเงินส่งคลัง-พ.ศ.2562
  ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน-พ.ศ.2553
  ระเบียบสวัสดิการภายใน-สพป.ลป-2-ปี-2560
  ระเบียบสวัสดิการฯ-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-3-ปี-2561
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  ๒๕๔๙

  กฎ
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
  - กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับบที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

  ยุทธศาสตร์ชาติ
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2568

  นโยบาย
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นโยบาย-จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ-ปีงบประมาณ 2562

  ประกาศ
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และ- เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

  กฎหมายอื่นๆ
  แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน-สพฐ.
  แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
  แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
  - การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
  - กำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  - การขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
  - การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  - การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.  2560
  การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ฉบบัที่  2)   พ.ศ.  2561
  แผนการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2560-2579
  มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน


  กฏหมายเพิ่มเติมของ  KORMOR OBEC

  หนังสือต่าง ๆ