• Breaking News

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - ราชกิจจานุเบกษา

  พระราชบัญญัติ
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ-พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ-พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติสวัสดิการการศึกษาบุตร-2562
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติว่าด้วยว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

  พระราชกฤษฎีกา
  - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

  กฎ
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

  ระเบียบ
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียนสวัสดิการฯ-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-2-ปี-2560ฉบับที่2
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการจัดตั้ง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
  ว่าด้วยการตรวจราชการ  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๐
  ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน-การเก็บรักษาเงิน-การนำเงินส่งคลัง-พ.ศ.2562
  ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน-พ.ศ.2553
  ระเบียบสวัสดิการภายใน-สพป.ลป-2-ปี-2560
  ระเบียบสวัสดิการฯ-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-3-ปี-2561
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  ๒๕๔๙


  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับบที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

  ยุทธศาสตร์ชาติ
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2568

  นโยบาย
  - นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - นโยบาย-จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ-ปีงบประมาณ 2564

  ประกาศ
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และ- เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

  กฎหมายอื่นๆ
  แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน-สพฐ.
  แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
  แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
  - การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
  - กำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  - การขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
  - การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  - การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.  2560
  การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ฉบบัที่  2)   พ.ศ.  2561
  แผนการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2560-2579
  มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  หนังสือต่าง ๆ