• Breaking News

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆโดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณรรมปราศจากการทุจริตพื่อให้บรรลุงานตามภารกิจ ดังนี้
                 
                  ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
  ส่วนเสียด้วยการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
                  ๒. ปลูกฝั่งด่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมนำหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
                 ๓. คำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งสริมการดำเนินการให้เกิดวามโปร่งใสทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
  ส่วนเสียเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
                 ๔ ไมให้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นและไมให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่การรับทรัพย์สิน
  หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


  นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562


  มาตรการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  หนังสือต่าง ๆ