• Breaking News

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

           

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒  เจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน


            
          Read for english


       


  หนังสือต่าง ๆ