• Breaking News

  รายชื่อโรงเรียนในอำเภอเถิน

  รายชื่อโรงเรียนใน อ.เถิน


   1.โรงเรียนบ้านท่า
   2.โรงเรียนวังหินวิทยา
   3.โรงเรียนบ้านป่าตาล
   4.โรงเรียนบ้านสองแคว
   5.โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
   6.โรงเรียนบ้านนาโป่ง
   7.โรงเรียนบ้านนาเบี้ย
   8.โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
   9.โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
  10.โรงเรียนบ้านแม่เติน
  11.โรงเรียนเถิน-ท่าผา
  12.โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น
  13.โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
  14.โรงเรียนบ้านหัวน้ำ
  15.โรงเรียนแม่มอกวิทยา
  16.โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้
  17.โรงเรียนบ้านสะพานหิน
  18.โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
  19.โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย
  20.โรงเรียนแม่วะวิทยา
  21.โรงเรียนบ้านท่าช้าง
  22.โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์
  23.โรงเรียนบ้านเวียง
  24.โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
  25.โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
  26.โรงเรียนบ้านเหล่า
  27.โรงเรียนบ้านดอนไชย
  28.โรงเรียนบ้านหนองเตา
  29.โรงเรียนแสลมวิทยา
  30.โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
  31.โรงเรียนบ้านปางอ้า
  32.โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
  33.โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา
  34.โรงเรียนบ้านท่าเวียง

  หนังสือต่าง ๆ