Header Ads

 • Breaking News

  เบอร์โทรศัพท์

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  เบอร์โทร

  1 นายเดชะ  ธีระตระกูล   รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  09-6621-6766
  2 นายบุญส่ง  กิ่งก้ำ  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  08-4175-0531
  3 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร   รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  09-1078-9774
  4  นายไพโรจน์ วิเศษ  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  08-3152-6529 
  5  นางชุลี  ตันทา ผอ.กลุ่มอำนวยการ  08-9701-7592
  6  นางวัชรา  แสงเจริญ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  08-7358-2150
  7  นางวันเพ็ญ  วงศ์สถาน  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  08-1784-8073
  8  นางปาณิศา  คมนัย  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ  08-4370-6065
  9  นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว  ผอ.กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา  08-7182-1895
  10  น.ส.สุมาลี หวังรุ่งโรจน์  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ  08-1288-4095
  11  น.ส.รุ่งเรือง  ชูเจริญ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  08-3869-8593

  ไม่มีความคิดเห็น