Header Ads

 • Breaking News

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามกรอบแนวคิด ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกำหนดให้เชื่อมโยงกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  และเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งได้กำหนดความชัดเจนของผลผลิตและตัวชี้วัด  เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้บรรลุผลตามจุดเน้น ตัวชี้วัดความสำเร็จ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab