Header Ads

 • Breaking News

  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
             

                      ตามยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๐๕๖๐ได้กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยไห้มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและกำหนดให้มีแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติ


  ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab