• Breaking News

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                     เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คือ คุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาลำบาง เขต ๒ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
                   ๑.ให้เจ้าหน้าที่ของสำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๖ ซึ่งปฏิบัติ
  หน้าที่เกี่ยวกับการจัตซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ w..๒๕"๐๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าตัวยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
                   ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ซึ่งปฏิบัติ
  หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
  (๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  (๒) ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
  (๓) ดำเนินการจัดหา
  (๔) ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
  (๕) การทำสัญญา
  (๖) การบริหารสัญญา
  (๗) การควบคุมและการจำหน่าย  หนังสือต่าง ๆ