Header Ads

 • Breaking News

  มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


  มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามและการประชุม อบรม สัมมนา มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา


  ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab