• Breaking News

    อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และนวัตกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา"


    อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และนวัตกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา" 


    วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  สพป.ลำปาง เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และนวัตกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา"  ห้องประชุม 1     สพป.ลำปาง เขต 2  โดยมี นายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.าพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม   กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนขยายโอกาส ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน  จำนวน 32 คน

    หนังสือต่าง ๆ