• Breaking News

  ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1/2564

  ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ  ครั้งที่ 1/2564  


   

  วันที่ 13 มกราคม  2564  นายเดชะ  ธีระตระกูล  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ  ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมอาคารไม้  สพป.ลำปาง เขต 2

   
  หนังสือต่าง ๆ