• Breaking News

    ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     

    ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    วันที่ 10 มิถุนายน  2564  ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และ ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นายวิทยา  สุดดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินที่ สพฐ.กำหนด  ผ่านระบบทางไกล  (Video Conference)  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2
    หนังสือต่าง ๆ