• Breaking News

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  การยื่นและเสนอเรื่องร้องเรียน
            1)ร้องเรียนเป็นหนังสือโดยวิธีนี้ ผู้ร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือ/เอกสารเล่าถึงเหตุการณ์ หรือพฤติการณ์ของเรื่องต้องการ้องเรียนให้ขัดเจนมากที่สุด แจ้งชื่อ และที่อยู่ให้ชัดเจนเพียงพอที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน หากมีเอกสารหรือหลักฐานควรแนบมาพร้อกันด้วย
            2) ร้องเรียนด้วยวาจโดยวิธีนี้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการเรื่องร้องเรียนโดยให้ผู้ร้องเรียน แจ้งชื่่อที่อยู่และอธิบายถึงเหตุที่ต้องการร้องเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน  และสิ่งที่ต้องการให้ดำเนินการ  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  หากมีเอกสารหรือหลักฐานก็ให้แนบไว้กับบันทึกนั้นด้วย

  ช่องทางการร้องเรียน
            1) ติดต่อทางเว็บไซต์หน่วยงาน www.lpg2.go.th
            2) ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
            3) ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 054284791
            4) ติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จนหมาย ส่งถึงผู้แำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  เลขที่ 376 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  หนังสือต่าง ๆ