Header Ads

 • Breaking News

  มาตรการป้องกันการรับสินบน


  มาตรการป้องกันการรับสินบน


              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถศึกษาลำปาง เขต ๒  ต้องปฏิบัติตามะเบียบสำนักนยกรัฐตรีว่ด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐพศ.๒๕๙๔ และประกาศณะกรรมการป้องกันและปรบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓


  ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab