• Breaking News

    มาตรการป้องกันการรับสินบน


    มาตรการป้องกันการรับสินบน


                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถศึกษาลำปาง เขต ๒  ต้องปฏิบัติตามะเบียบสำนักนยกรัฐตรีว่ด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐพศ.๒๕๙๔ และประกาศณะกรรมการป้องกันและปรบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓


    หนังสือต่าง ๆ