• Breaking News

    มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน & ส่วนรวม

    มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน & ส่วนรวม


                    ข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาลำปาง เขต ๒  จะต้องปฏิบัติหน้ที่ในขอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักพิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแชง ปฏิบัติงานต่อทุกคนด้วยความเป็นกลาง ไม่มีอคติลำเอียงในเรื่องต่างๆ เช่น ศาสนอาชีพจุดยืนทางการเมือง ผ่าพันธุ์ วังศ์ตระกูล พวกพ้อง เป็นต้น


    หนังสือต่าง ๆ