• Breaking News

    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2563


    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2563

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  นางชุลี ตันทา ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2  ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม

    หนังสือต่าง ๆ